Daniela Hantuchová

Your cart 0

Close cart

Your Cart is empty

Make a donation

Close

Your personal information

  Kalendár Daniely Hantuchovej kúpite len za 19,50 €. Kúpou podporíte Nadáciu Daniely Hantuchovej.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nákup v internetovom obchode „MaxSport“  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: MAX SPORT s.r.o., Bartoškova 7, 831 04 Bratislava, IČO: 31368891, IČ DPH: SK2020353225. Spoločnosť je zapísaná OR OS Bratislava, oddiel Sro, vložka: 6687/B.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.maxsport.sk.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu maxsport.sk.

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode.

Po prijatí objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zmene stavu jeho objednávky. Následne po overení objednaného tovaru a rezervácie tovaru na sklade našimi pracovníkmi odošle predávajúci potvrdenie rezervácie tovaru. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:
Meno kupujúceho

Fakturačnú adresu

Poštovú adresu pre doručenie tovaru, ak je iná ako fakturačná

Telefonické číslo a email

Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

Počet kusov z každej položky tovaru

Dátum vystavenia objednávky

Spôsob úhrady za tovar

Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
IČO a SK DIČ spoločnosti

Kontaktnú osobu a telefón

Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii “AKO NAKUPOVAŤ.”

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom

Pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérnou dobierkou

Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie o rezervácií tovaru na sklade, ktoré počas pracovných dní odosielajú naši pracovníci operatívne.

V prípade, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode na webovej stránke MaxSport.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom), alebo pripravený na osobný odber.

Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej na internetovom obchode.

Tovar skladom bude v prípade platby na dobierku doručený kupujúcemu do 7 pracovných dní, ak je označený ako SKLADOM, v opačnom prípade bude odoslaný podľa lehoty, ktorá je uvedená pri produkte. Ak je tovar dostupný na objednávku, doba doručenia je do 7 pracovných dní. Náš systém kupujúceho automaticky e-mailom informuje o každej zmene objednávky.

V prípade platby vopred prevodom na účet tovar odosielame až po prijatí platby, takže dodacia lehota bude predĺžená o dobu potrebnú na prijatie platby.

Pokiaľ je tovar odosielaný poštou a zásielka Vám nepríde do 7 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na Vašej pošte na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom príp. telefonicky a oznámia Vám termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.

Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje sumu podľa aktuálneho platného cenníka Slovenskej pošty, alebo kuriéra podľa presnej váhy objednávky a miesta doriučenia. 

Poplatok za dobierku k cene poštovného 0,60 € s DPH.

VRÁTENIE TOVARU

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, dôvodu vrátenia tovaru a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.

Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: maxsport@maxsport.sk

Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Nákup v internetovom obchode „MaxSport“  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.